Inżynieria to działalność polegająca na projektowaniu, konstruowaniu, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Jej coraz ważniejszą częścią jest inżynieria biomedyczna która multiplikuje wiedzę z zakresu budowy i zastosowania urządzeń medycznych, diagnostycznych i sprzętu rehabilitacyjnego. Wymaga zdolności interdyscyplinarnych do kreatywnego i twórczego myślenia w zakresie tworzenia zupełnie nowych konstrukcji uwzględniających cechy biologiczne. Inżynier o specjalności biomedycznej posiadać musi umiejętności systemowego podejścia do projektowanych urządzeń, w których występują zespoły mechaniczne, elektryczno-elektroniczne, optyczne i optoelektroniczne, sterowane mikrokomputerowo i pracujące w środowisku biologicznym. Specjaliści tej elitarnej dziedziny wiedzy technicznej posiadają wiedzę z zakresu: sztucznej inteligencji, metod uczenia maszynowego, rozwiązań do analizy dużych zbiorów danych (w tym obrazów medycznych), projektowania specjalizowanych aplikacji webowych, projektowania systemów przetwarzania danych pomiarowych, interfejsów multimodalnych, bionanotechnologii, nanocząstek, neuroelektroniki, optycznych metod badania materiałów, metod fizycznych w biologii i medycynie, inżynierii materiałowej (w tym implantów), inżynierii tkankowej i genetycznej, technik implantacyjnych, biomateriałów metalicznych i kompozytowych, biomechaniki i robotyki, modelowania struktur i procesów biologicznych, telechirurgii i robotyki medycznej, zaawansowanych systemów sterowania w urządzeniach medycznych, diagnostyki akustycznej. Inżynierowie tej specjalności rozwiązują problemy zwykle nieokreślone na początku zbyt jednoznacznie, dlatego też zwykle możliwych jest kilka rozwiązań. Muszą zatem oceniać wiele możliwości pod kątem ich przydatności, bezpieczeństwa,ergonomii i ekonomii i na tej podstawie wybierać rozwiązania najlepiej spełniające założone wymagania wyjściowe. Sporą barierą jest konieczność komunikowania się ze środowiskiem medycznym, które nie zawsze potrafi wyartykułować swoje potrzeby w kontekście możliwości technicznych.

Ze względu na starzenie się społeczeństw rosną oczekiwania społeczne w zakresie zapewnienia przez technikę maksymalnego komfortu życia osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym, upośledzonym w jakikolwiek sposób Coraz powszechniejsze jest projektowanie uniwersalne w zakresie urbanistyki, architektury, wzornictwa użytkowego i przemysłowego. Dlatego też specjalista uprawiający ten elitarny zawód inżyniera biomedycyny potrafi: opisać anatomię i fizjologię podstawowych systemów i narządów człowieka, wyjaśnić zasadę fizyczną ich diagnozowania i terapii, zbudować i zweryfikować model matematyczny i numeryczny ich działania, wykorzystywać wiedzę z zakresu elektroniki, biofizyki i chemii do zaplanowania i przeprowadzenia prostych doświadczeń i pomiarów z wykorzystaniem organizmów żywych, określić typowe charakterystyki techniczne i przeznaczenie aparatury elektronicznej w medycynie, określić zakres zamienności poszczególnych aparatów, wybrać aparat o określonej charakterystyce z oferty rynkowej, wykorzystać wiedzę z zakresu fizjologii, biomechaniki, elektroniki i informatyki do zaprojektowania prototypowego urządzenia diagnostycznego, terapeutycznego lub rehabilitacyjnego i zaplanować jego walidację, stosować metody grafiki inżynierskiej, posługiwać się komputerowymi programami statystycznymi, środowiskami symulacyjnymi i programistycznymi i korzystać z medycznych obrazów cyfrowych, posługiwać się dokumentacją techniczną urządzeń medycznych. Ponadto potrafi: kierować zespołem realizującym projekt w zakresie zastosowania informatyki, matematyki lub elektroniki w rejestracji i przetwarzaniu sygnałów lub obrazów medycznych, ocenić poprawność automatycznej interpretacji sygnałów lub obrazów, zaadaptować system teleinformatyczny do przekazywania informacji medycznych, zarządzania rekordem, diagnozowania i terapii lub nadzoru rehabilitacji, ocenić zagrożenia występujące w takim systemie, posługiwać się metodami analizy danych (data science) w eksploracji dużych zbiorów danych biomedycznych, przeprowadzić analizę ryzyka i wskazać czynniki zagrożenia związane z zastosowaniem urządzeń technicznych do diagnozowania, terapii lub rehabilitacji człowieka, zastosować akty prawne oraz uwarunkowania techniczne i ekonomiczne do zaplanowania produkcji i walidacji wyrobu medycznego.

Nasze Produkty dla tej branży

sprawdź, jakie produkty oferujemy dla Inżynierii Biomedycznej

Nasze usługi dla tej branży

sprawdź, co możemy zaoferować dla Inżynierii Biomedycznej