Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług w związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Opracowanie mobilnej stacji diagnostycznej zanieczyszczenia powietrza” w ramach Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Bony na innowacje dla MŚP, działając zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach POIR 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP oraz przepisami prawa w sprawie udzielania zamówień dla projektów, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usług prowadzonego zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Treść ogłoszenia do pobrania tutaj.